Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Handlowa Spółdzielnia Pracy          MNISZTWO w Cieszynie

Olej SUPEROL MILVUS 5l

Cena brutto: 60,00

Cena netto: 48,78 zł

Charakterystyka:

Strona 1 z 7

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r (Dz. U. 215, poz.1588)

Data aktualizacji karty charakterystyki : 07.10.08

Data sporządzenia poprzedniej wersji : 28.05.07

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Nazwa handlowa: ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

1.2. Zastosowanie preparatu: Olej silnikowy ORLEN OIL Superol M CC 15W-40 przeznaczony jest do

smarowania silników wysokopręŜnych , róŜnych typów, doładowanych

i wysokodoładowanych, pracujących zarówno przy małych jak i duŜych

obciąŜeniach , gdzie producent zaleca stosowanie olejów klasy jakościowej

API CC.

1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa:

Nazwa firmy: Orlen Oil Sp. z o. o.

Adres: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków

Telefon : (012) 665 55 00, tel. alarmowy (013) 438 45 24 godz. 7-15

Fax: (012) 665 55 01, (013) 438 43 21

e-mail: msds@orlenoil.pl

2. IDENTYFIKACJA ZAGROśEŃ

Klasyfikacja zagroŜenia: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny

ZagroŜenie poŜarowe: Produkt jest palny i w odpowiednich warunkach moŜe się palić.

ZagroŜenie toksykologiczne: Produkt nie zawiera składników niebezpiecznych, stwarzających

bezpośrednie zagroŜenie dla zdrowia ludzi.

ZagroŜenie ekotoksykologiczne: Produkt wykazuje małe zagroŜenie dla organizmów wodnych i lądowych

lecz naleŜy pamiętać, Ŝe zanieczyszczanie olejem środowiska jest

zabronione prawem. Olej moŜe być niebezpieczny dla środowiska

i organizmów Ŝywych w przypadku niewłaściwego stosowania lub

rozlania ze względu na ograniczoną biodegradowalność.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa chemiczna % wag Nr CAS Nr WE Symbole

ostrzegawcze

Symbole

zagroŜenia R

- Oleje smarowe (ropa naftowa),

hydrorafinowane węglowodory C20-

C 50, obojętny olej bazowy.

Olej bazowy niespecyfikowany

> 95

72623-87-1 276-738-4 Nota H

Nota L

Brak

Alkiloditiofosforan cynku 0, 3 - 272-028-3 Xi, N R41,

R51/53

4. PIERWSZA POMOC

Drogi W temperaturach otoczenia olej nie wykazuje działania szkodliwego na drogi oddechowe ze

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 2 z 7

oddechowe: względu na niską zawartość składników nielotnych. Ryzyko inhalacji istnieje tylko w

przypadku utworzenia się mgły produktu lub teŜ w wyniku jego ogrzania. Zapewnić dostęp

świeŜego powietrza. JeŜeli nie nastąpi poprawa zapewnić pomoc medyczną.

Skóra: Zmyć duŜą ilością wody z mydłem. JeŜeli wystąpi podraŜnienie zapewnić pomoc medyczną.

JeŜeli skóra jest naraŜona na kontakt z mgłą wysokociśnieniową, produkt moŜe wniknąć

do organizmu. W takim przypadku naleŜy zgłosić się do lekarza, nawet gdy nie będą

zauwaŜone Ŝadne negatywne objawy.

Oczy: Przemywać otwarte oczy wodą przez 15min.. JeŜeli wystąpi podraŜnienie zapewnić pomoc

medyczną.

Połknięcie: Ze względu na własności organoleptyczne istnieje małe prawdopodobieństwo dostania się

drogą pokarmową. Nie prowokować wymiotów. Nie podawać nic doustnie. JeŜeli nie

nastąpi poprawa zapewnić pomoc medyczną.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POśARU

Zalecane środki

gaśnicze:

Piana, mgła wodna, suche proszki gaśnicze, CO2, piasek lub ziemia tylko w

przypadku małych poŜarów.

Sprzęt ochronny: Kompletne ubranie ochronne z indywidualnym aparatem oddechowym.

Nieodpowiednie środki

gaśnicze:

Nie stosować zwartych strumieni wody na powierzchnię palącej się cieczy. Powoduje

to rozrzucenie ognisk poŜaru. MoŜna zastosować wodę w postaci rozpylonej lub

mgły wodnej w celu chłodzenia.

ZagroŜenia związane z

gaszeniem poŜarów:

Pod wpływem wysokiej temperatury tworzą się pary, które po zmieszaniu z

powietrzem i zetknięciu ze źródłem zapłonu, mogą palić się w przestrzeni otwartej

lub eksplodować w pomieszczeniu zamkniętym.

Pary produktu są cięŜsze od powietrza i mogą przemieszczać się na duŜe odległości

na poziomie gruntu, a po napotkaniu źródła ognia mogą spowodować ponowny

zapłon. Silnie rozproszona mgła produktu moŜe zapalać się poniŜej znormalizowanej

temperatury zapłonu. Spalająca się ciecz moŜe pływać po powierzchni wody.

Produkty spalania: Tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki i inne gazy niebezpieczne dla zdrowia.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA

DO ŚRODOWISKA

Indywidualne środki

ochrony:

Unikać kontaktu ze skórą i oczami, uŜywać ubrań powlekanych, butów na

gumowej podeszwie.

Zabezpieczenie środowiskaduŜe

rozlewiska:

DuŜe rozlewiska zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się tworząc bariery z

piasku, ziemi lub materiału pochłaniającego. Zebrać dostępnym sprzętem i

umieścić w oznakowanym, szczelnym pojemniku do późniejszego odzysku lub

składowania w stosownym miejscu. Pozostałości potraktować jak mały wyciek.

Zabezpieczenie środowiskamałe

wycieki:

Zebrać, mieszając uprzednio z ziemią, piaskiem lub innym materiałem

pochłaniającym, dostępnym sprzętem i umieścić w oznakowanym szczelnym

pojemniku do późniejszego składowania w stosownym miejscu.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM

Zabezpieczenie

uŜytkownika:

Stosować odpowiednią wentylację w przypadku zaistnienia warunków do

wytworzenia się pary bądź mgły. Stosować wszelkie środki ograniczające ryzyko

kontaktu zwłaszcza z olejem przepracowanym. Przetrzymywać z dala od materiałów

łatwopalnych, Ŝywności i napojów.

Przy manipulowaniu i magazynowaniu przestrzegać ogólnych zasad i przepisów

BHP i P.PoŜ., zaleca się uŜywanie okularów ochronnych i odpowiedniej odzieŜy

ochronnej.

Zabezpieczenie przed

eksplozją i poŜarem:

Puste opakowania i zbiorniki mogą zawierać palne lub wybuchowe pary. Nie wolno

zbiorników lub opakowań metalowych z olejem lub po oleju spawać, grzać, ciąć lub

wiercić. Pozostałe w opakowaniach resztki oleju w wyniku znacznego wzrostu

temperatury mogą utworzyć z powietrzem mieszaninę oparów (mgły olejowej),

które mogą spowodować eksplozję.

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 3 z 7

Nasączone olejem ubrania i papier lub szmaty, wykorzystywane do wycierania

rozlanego oleju, stwarzają zagroŜenie poŜarowe- nie dopuścić do gromadzenia się

takich materiałów. Pozbyć się ich natychmiast po ich uŜyciu przy zachowaniu

odpowiednich środków ostroŜności.

Środki ostroŜności: Redukować zagroŜenie poŜarowe poprzez takie uŜytkowanie maszyn i urządzeń

aby:

- Unikać rozlewania i rozchlapywania oleju na rozgrzane lub znajdujące się pod

napięciem części maszyn.

- Nie dopuszczać do tworzenia się mgły olejowej zwłaszcza w systemach

ciśnieniowych pamiętając, Ŝe zagroŜenie poŜarem rośnie gdy koncentracja mgły

olejowej osiąga poziom ok. 45g/m3.

- Unikać dłuŜszego lub powtarzającego się kontaktu skóry z olejem lub

nasączonym olejem ubraniem.

- W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zmyć zabrudzone miejsce duŜą

ilością wody z mydłem.

- Nie uŜywać środków ściernych i rozpuszczalników naftowych do mycia ciała.

- Zmieniać natychmiast zanieczyszczone ubranie robocze.

- Nie wdychać par i mgły.

- Unikać kontaktu produktu z substancjami silnie utleniającymi.

- Przy manipulowaniu nie jeść, nie pić i nie palić.

- UŜywać tylko odpornych na działanie węglowodorów pojemników, połączeń ,

sprzętu.

MAGAZYNOWANIE

Warunki: Przechowywać w temp. pokojowej, chronić przed kontaktem z wodą i wilgocią, z

dala od źródeł ognia.

Pojemniki przechowywać czytelnie opisane i zamknięte.

Poczynić starania w celu zabezpieczenia przed przedostaniem się produktu do

gruntu i wody.

Przeciwwskazania: Unikać kontaktu z materiałami utleniającymi.

Przechowywać z dala od elementów grzejnych.

Opakowanie: UŜywać opakowań odpornych na działanie węglowodorów. Zaleca się uŜywania

oryginalnych opakowań producenta.

SPECYFICZNE ZASTOSOWANIA - Brak

8. KONTROLA NARAśENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

UŜywać dobrze wietrzonych pomieszczeń, w przypadku moŜliwości powstania

mgły olejowej uŜywać układów zamkniętych i dobrej wentylacji.

Ochrona skóry: Nie wymaga specjalnego zabezpieczenia , chociaŜ w celu ewentualnego

zminimalizowania ryzyka zaleca się stosowanie odzieŜy ochronnej oraz

olejoodpornych rękawic.

Ochrona oczu: Nie wymaga specjalnej ochrony, chociaŜ dobrym zwyczajem jest stosowanie

okularów ochronnych..

Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach nie wymagają specjalnego zabezpieczenia.

JeŜeli istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń lub moŜliwość

powstania mgły olejowej naleŜy stosować maski ochronne.

Parametry kontroli naraŜenia

(wg rozp.MPiPS Dz.U.nr 217, poz. 1833 z 2002r z późniejszymi zmianami)

Oleje mineralne (faza ciekła aerozolu):

NDS: 5 mg/ m3, NDSCh: 10 mg/ m3, NDSP: nieustalone

DNEL: brak danych

PNEC : brak danych

Zalecane metody oznaczania w powietrzu:

- PN-Z-04008-7:2002 „ Zasady pobierania próbek powietrza środowisku pracy i interpretacji wyników”

- PN-Z-04108-6:2006 „ ochrona czystości powietrza. Badania zawartości olejów. Oznaczanie olejów

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 4 z 7

mineralnych (mgła) na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie”.

-PN-Z-04108-5:2006 „Ochrona czystości powietrza. Badanie zawartości olejów. Oznaczanie fazy ciekłej olejów

mineralnych na stanowiskach pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni”

Środki zapewniające właściwą higienę

Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy. SkaŜone ubranie

produktem natychmiast wymienić na czyste. Produkt doskonale wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Nie

dopuszczać do oblania produktem, zwłaszcza duŜych powierzchni ciała.

Zawsze po skończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

Postać fizyczna/ barwa/ zapach: Przezroczysta ciecz/ bursztynowy do jasnobrązowego/

charakterystyczny zapach oleju

pH Brak danych

Temperatura wrzenia: PowyŜej 300°C

Temperatura zapłonu: PowyŜej 200°C.

Temperatura płynięcia: PoniŜej -15°C

Własności utleniające: Brak danych

PręŜność par: Brak danych . Do pominięcia w normalnych warunkach

uŜytkowania

Rozpuszczalność w wodzie i

rozpuszczalnikach:

W wodzie nierozpuszczalny. Rozpuszczalny w rozpuszczalnikach

węglowodorowych

Współczynnik podziału n-oktanol/woda Brak danych

Gęstość: Ok. 899 kg/m3

Lepkość kinematyczna w 100°C 15,1 mm2/s

Granice wybuchowości: Palność mgły olejowej przy koncentracji ok. 45g/m3

Temperatura samozapłonu: PowyŜej 250°C (moŜe to mocno zaleŜeć od warunków jak np.

obecność czynników utleniających czy mocno rozwinięta

powierzchnia)

Szybkość parowania: Brak danych

Właściwości korozyjne: Nie wykazuje właściwości korozyjnych.

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Stabilność: Produkt jest stabilny w normalnych warunkach magazynowania,

manipulowania i uŜytkowania.

Czynniki, których naleŜy unikać: Unikać kontaktu z mocnymi utleniaczami.

Warunki, których naleŜy unikać : Ciepło (temperatura powyŜej temperatury zapłonu), źródła ognia, iskier,

elektryczność statyczna.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Niepełne spalanie moŜe dawać w efekcie gazy jak CO, CO2 oraz

aldehydy i sadzę.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

DROGI NARAśENIA

Działanie na oczy: Obojętne lub moŜe powodować lekkie podraŜnienie oczu.

Działanie na skórę:

Działanie na układ oddechowy:

Obojętne lub moŜe powodować lekkie podraŜnienie skóry,

zaczerwienienia, wysychanie skóry. W przypadku długotrwałego

działania na skórę i nieprzestrzegania zasad

BHP mogą wystąpić stany dermatologiczne. Niebezpieczny moŜe być

przypadek, gdy olej pod ciśnieniem przedostanie się

przez skórę do tkanek podskórnych.

Przez wdychanie

W temperaturze otoczenia oleje są obojętne ze względu na niską lotność.

MoŜe wywoływać podraŜnienie dróg oddechowych w przypadku gdy

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 5 z 7

występuje w postaci mgły olejowej lub oparów w wysokich

temperaturach (powyŜej 600C).

Przez zassanie i połknięcie Bezpośrednie dostanie się oleju przez zassanie jest mało

prawdopodobne , moŜe nastąpić wtórne naraŜenie w czasie wymiotów.

Przy większych dawkach moŜe powodować ostre stany pneumologiczne.

Dawki i stęŜenia toksyczne dla

zwierząt:

Brak danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Rozprzestrzenianie się:

-gleba

W normalnych warunkach stosowania produkt nie powoduje zagroŜenia

dla gleby i środowiska.

MoŜe być niebezpieczny dla środowiska i organizmów Ŝywych ( w

szczególności organizmów wodnych) w przypadku niewłaściwego

stosowania lub w sytuacjach awaryjnych np. rozlanie - produkt przenika

w głąb ziemi, powoduje skaŜenie wód gruntowych.

-woda Produkt w wodzie nierozpuszczalny, rozprzestrzenia się na powierzchni

wody tworząc cienki film.

Ekotoksyczność: Produkt nie przedstawiający zagroŜenia dla organizmów lądowych oraz

małe zagroŜenie dla organizmów wodnych.

Trwałość i zdolność do rozkładu: Ograniczony stopień biodegradowalności.

Zdolność do biokumulacji: Brak danych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

W przypadku zaistnienia konieczności pozbycia się preparatu, który utracił swoje własności eksploatacyjne oraz

odpadów (rozlany preparat lub zmieszany z adsorbentami) naleŜy go przekazać podmiotowi uprawnionemu do

odbioru tego typu odpadu, posiadającemu odpowiednie zezwolenia. Produkt nie moŜe być zagospodarowany

razem z odpadami z gospodarstw domowych. Nie dopuścić do przedostania się produktu do systemu

ściekowego.

Klasyfikacja odpadów (wg Rozporządzenia MŚ. Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

Kod odpadów : 13 02 05 - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków

chlorowcoorganicznych

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

REGULACJE MIĘDZYNARODOWE

Transport lądowy RID/ADR: Nie stosowane

Transport morski IMDG: Nie stosowane

Transport powietrzny: Nie stosowane

Informacje dodatkowe: Nie stanowi zagroŜenia w czasie transportu i nie wymaga

specjalnego traktowania.

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Obowiązujące przepisy krajowe:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28. 09. 2005r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych

wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201 poz. 1674)

2. Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007r. w sprawie karty charakterystyki (D.U Nr 215 poz.1588)

3. Rozporządzenie MZ z dnia 14.08.2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki

niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142 poz.1194) ZMIANARozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 30.08.2007 uchylające rozporządzenie w sprawie obowiązku

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 6 z 7

dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne

(Dz. U Nr 161/2007 poz. 1144)

4. Rozporządzenie MZ z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i

preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz.1666) ZMIANA- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z

dnia 04.09.2007 (Dz. U. Nr 174/2007 poz. 1222)

5. Rozporządzenie MZ z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych

i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173 poz.1679) z późniejszymi zmianami

6. Rozporządzenie MZ z dnia 30.04.2004r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów

niebezpiecznych, których opakowania naleŜy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez

dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeŜenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. Nr 128 poz. 1348)

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.04.2003r. w sprawie

ograniczeń, zakazów i warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych

(Dz.U. Nr 86/2003, poz.799)

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka

dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne (Dz.U. Nr 52/2003,

poz.467)

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003r. w sprawie szczegółowych danych wymaganych

w dokumentacji przedstawianej przez zgłaszającego substancję nową, niezbędnych do oceny ryzyka

stwarzanego przez taką substancję dla zdrowia człowieka i środowiska (Dz.U. Nr 50/2003, poz.437)

ZMIANA – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.08.2007 (Dz. U. Nr 160/2007 poz. 140)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.10.2001r. w sprawie nadania statutu Biuru do Spraw

Substancji i Preparatów Chemicznych (Dz.U. Nr 121, poz.1308)

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003 r. w sprawie szczegółowych danych, które

producent lub importer przedstawia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych w

przypadku wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji

nowych (Dz.U. Nr 50/2003, poz.436)

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,

rurociągów oraz pojemników i zbiorników słuŜących do przechowywania lub zawierających substancje

niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz.U. Nr 61/2003, poz.552)

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003r. w sprawie informacji o preparatach

niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19 z

07.02.2003r, poz. 170)

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003r. w sprawie określenia progów wielkości obrotu

substancjami nowymi oraz zakresu i rodzaju badań wymaganych po przekroczeniu tych progów (Dz.U.

Nr 50, poz.438)

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r. w sprawie wysokości i sposobu wnoszenia opłat

z tytułu zgłoszenia substancji nowej i przedstawienia wyników dodatkowych badań (Dz.U. Nr 116, poz.

1102)

16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04.06.2003r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać

jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli

spełnienia tych kryteriów ( Dz.U. Nr 116, poz. 1103 ).

17. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w

sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE

Znakowanie i klasyfikacja (informacje zamieszczone na etykiecie) : Produkt bezpieczny i nie wymaga

specjalnego znakowania na opakowaniach jednostkowych.

ORLEN OIL Superol M CC 15W-40

Strona 7 z 7

16. INNE INFORMACJE

Oznaczenia przytoczone w pkt.3

Nota H i Nota L (zawiera mniej niŜ 3% ekstraktu DMSO, zgodnie z pomiarem metodą określoną w IP 346 )

Xi – Preparat draŜniący

N - Preparat niebezpieczny dla środowiska

R41 – Ryzyko powaŜnego uszkodzenia oczu

R 51/53- Działa toksycznie na organizmy wodne; moŜe powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany

w środowisku wodnym.

PowyŜsze informacje opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią gwarancji

właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien

być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką i

higieną pracy.

Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem

obowiązkiem uŜytkownika jest stworzenie stosownych warunków bezpiecznego obchodzenia się z produktem..

23 (23%)
szt.
Witryna stworzona na platformie